Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odwołań od wypowiedzenia stosunku pracy oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne);
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia, godziny nadliczbowe, ekwiwalent urlopowy;
  • o mobbing i dyskryminację;
  • z zakresu zakazu konkurencji;
  • sporządzanie aktów wewnętrznego prawa pracy;
  • odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
  • o zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.