Prawo karne


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz sprawach karnych prowadzonych z uwzględnieniem przepisów pozakodeksowych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem;
  • obrona w sprawach o wykroczenia;
  • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym w sprawach: odroczenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz wykonanie karty w tzw. dozorze elektronicznym;
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, w tym zastępstwo w charakterze oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego;
  • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, oraz wniosków w toku postępowania karnego.