Prawo administracyjne


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • odwołań od decyzji organów administracji publicznej i samorządowej;
  • skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.